ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na STACJĘ GRAFICZNĄ DO OBSŁUGI PROGRAMÓW SLIDWORKS I SOLIDCAM

Firma Jopp-pol zaprasza do złożenia oferty cenowej na STACJĘ GRAFICZNĄ DO OBSŁUGI PROGRAMÓW SLIDWORKS I SOLIDCAM

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.: „ Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych maszyn i wprowadzenie innowacyjnej technologii wykonania elementów podnośników do mebli tapicerowanych”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest STACJĘ GRAFICZNĄ DO OBSŁUGI PROGRAMÓW SLIDWORKS I SOLIDCAM

Termin realizacji zamówienia:  2016 rok

Osoba do kontaktu:  Krzysztof Jopp, tel. 602 180 053 – uzyskanie dodatkowych informacji w celu przygotowanie oferty

Kryteria wyboru ofert:

Kryterium

Sposób punktowania

Waga

    Cena

Najniższa cena 100pkt; Pozostałe ceny proporcjonalnie

100%

 

Oferta powinna zawierać:

– nazwę i adres oferenta

– opis przedmiotu oferty

– wartość oferty netto i brutto

– data ważności oferty,

– data wystawienia oferty.

– podpis wystawiającego ofertę.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do siedziby firmy).

POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji

– pełnieniu funkcji członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

– pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

– pozostawaniu z wykonawcą w takim stopniu prawnym, lun faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia: 02.11.2015 do godz. 12:00

Adres dostarczenia oferty:

PPUH Jopp-pol

ul. Mickiewicza 28

64-630 Ryczywół

jopppol2015

About jopppol2015